exit, black friday ×

PV Informer

Ulogujte se / registrujte i pišite sa nama.

Prijavite se

Unesite Vaše korisničko ime i lozinku i budite aktivan učesnik sajta PV Informer... pišite, komentarišite i dijelite sadržaj

×
Hronika

PV Informer | objavljeno: | izvor: dan online
Broj pregleda članka: 720

Pilota okrivili za helikoptersku nesreću


Pilota okrivili za helikoptersku nesreću

Nakon više od dvije godine od pokretanja istrage o padu vojnog helikoptera, Više državno tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv pilota Namika Arifovića. Njemu se na teret stavlja teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja član 348 stav 1 u vezi s krivičnim djelom ugrožavanje bezbjednosti vazdušnog saobraćaja. Optužnica će narednih dana biti upućena u podgorički Viši sud na potvrđivanje.

Sumnja se da Arifović nije postupao u skladu sa Zakonom o vazdušnom saobraćaju i propisanim procedurama. Kako saznajemo, optužnica je podignuta nakon što je dostavljen nalaz vještaka, a s time se odugovlačilo jer taj dokaz nije bilo moguće koristiti dok nijesu nadoknađeni troškovi vještačenja. Viši sud je odlučivao i o žalbi vještaka koji je za troškove vještačenja tražio sedam i po hiljada eura. Kako nezvanično saznajemo, tužilac Željko Tomković nije bio saglasan sa dostavljenim troškovnikom, naročito kada se ima u vidu da je ovo drugo po redu vještačenje, jer je prethodni nalaz vještaka za telekomunikacije Predraga Boljevića bio nepotpun i nije odgovorio zahtjevu tužilaštva.

Prije više od dvi­je go­di­ne, he­li­kop­ter Voj­ske Cr­ne Go­re ti­pa „ga­ze­la” pao je to­kom re­dov­ne le­tač­ke obu­ke.

Od­mah na­kon ne­sre­će, Vi­še tu­ži­la­štvo i Mi­ni­star­stvo od­bra­ne za­po­če­li su dvi­je ne­za­vi­sne is­tra­ge ka­ko bi se sa si­gur­no­šću utvr­di­lo da li je do ne­sre­će do­šlo zbog kva­ra na he­li­kop­te­ru ili je uzrok ljud­ski fak­tor.

Vje­štak iz obla­sti va­zdu­ho­plo­va i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja Pre­drag Bo­lje­vić do­bio je na­red­bu ko­jom je od­re­đe­no sa­o­bra­ćaj­no vje­šta­če­nje ra­di utvr­đi­va­nja svih okol­no­sti pod ko­ji­ma je do­šlo do ne­zgo­de. Bo­lje­vić je ta­da po­tvr­dio da mu je po­vje­re­no vje­šta­čenje, ali je ka­zao da ni­je do­bio pre­ci­zne smjer­ni­ce šta tre­ba da se vje­šta­či.

- U sva­kom slu­ča­ju, to će po­tra­ja­ti jer se ra­di o kom­plek­snom vje­šta­če­nju i ne vje­ru­jem da će taj na­laz bi­ti go­tov pri­je je­se­ni – re­kao je tada Bo­lje­vić.

Na­kon sko­ro dvi­je go­di­ne, to vje­šta­če­nje je za­vr­še­no i na­laz i mi­šljenje su do­sta­vlje­ni Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu na da­lje po­stu­pa­nje. Me­đu­tim, iz tužilaštva nam je potvrđeno da je Boljevićevo vje­šta­čenje bi­lo ne­pot­pu­no i da ni­je od­go­vo­ri­lo zahtjevima tu­ži­la­štva, pa je po na­lo­gu tu­ži­o­ca Tom­ko­vi­ća od­re­đe­no no­vo vje­šta­če­nje, za ko­je je za­du­žen dru­gi vje­štak, koji je tražio sedam i po hiljada eura.

Sa­mo 17 da­na na­kon pa­da „ga­ze­le”, iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne su sa­op­šti­li da je ko­mi­si­ja za is­pi­ti­va­nje van­red­nog do­ga­đa­ja - ude­sa va­zdu­ho­plo­va utvr­di­la da je he­li­kop­ter od da­na pro­iz­vod­nje, 8. apri­la 1991, re­dov­no odr­ža­van u skla­du sa pro­pi­si­ma pro­iz­vo­đa­ča. O to­me su oba­vi­je­sti­li nad­le­žnog tu­ži­o­ca, a jav­no­sti su ob­ja­sni­li na osno­vu če­ga je ko­mi­si­ja do­ni­je­la ta­kav za­klju­čak.

- Ko­mi­si­ja je to­kom utvr­đi­va­nja uzro­ka ude­sa va­zdu­ho­plo­va uze­la u ob­zir i sle­de­će pa­ra­me­tre: ras­po­lo­ži­vu do­ku­men­ta­ci­ju, ma­te­ri­jal­ne do­ka­ze, iz­ja­vu jed­nog čla­na po­sa­de va­zdu­ho­plo­va, iz­ja­ve oče­vi­da­ca ude­sa, iz­ja­ve li­ca od­go­vor­nih za pla­ni­ra­nje, or­ga­ni­zo­va­nje i ru­ko­vo­đe­nje le­tjenjem i iz­ja­ve teh­nič­kog oso­blja ko­je je pri­pre­mi­lo va­zdu­ho­plov za let - sa­op­šte­no je ta­da iz Mi­ni­star­stva od­bra­ne.

Arifović bio u komi

Iz VCG su ranije sa­op­šti­li da je he­li­kop­ter bio re­dov­no kon­tro­li­san, a pi­lo­ti su ima­li vi­še­go­di­šnje le­tač­ko is­ku­stvo. Pu­kov­nik Na­mik Ari­fo­vić i pot­pu­kov­nik Mi­ro­ljub An­ta­na­si­je­vić su u voj­sci od 25. apri­la 1992. go­di­ne. U tre­nut­ku pa­da u le­tje­li­ci su bi­li pi­lo­ti pu­kov­nik Na­mik Ari­fo­vić, za­mje­nik ko­man­dan­ta Va­zdu­ho­plov­stva Voj­ske Cr­ne Go­re, i pot­pu­kov­nik Mi­roljub An­ta­na­si­je­vić. Obo­ji­ca su pre­ži­vje­li, ali su za­do­bi­li te­ške po­vre­de, zbog ko­jih je Ari­fo­vić jed­no vri­je­me bio u ko­mi
komentari:

  • Prikazuju se Facebook komentari


  • Prikazuju se PV Informer komentari

    Nema komentara za ovaj sadržaj! Budite prvi koji će postaviti komentar.


    Komentari na portalu PV Informer se objavljuju u realnom vremenu i portal se ne snosi nikakvu odgovornost za napisani sadržaj. Sve ne primjerene komentare možete prijaviti administratoru sajta i takvi komentari će biti uklonjeni.
    da bi ste pisali komentare potrebno je da se ulogujete
sadržaji iz kategorije:

Pretraga sajta


Pregleda Članaka za:

Mjesec dana: 387971


Sanovnik

Cijenovnik usluga pvinformer.me


Mali oglasi

infinity pljevlja